Πολιτική επιχείρησης

Πολιτική κρατήσεων και ακύρωσης
  • Για την κράτηση δωματίου απαιτείται προκαταβολή τουλάχιστον 2 ή 3 βραδιών
  • Η κράτηση δωματίων αφορά συγκεκριμένο αριθμό ατόμων που έχουν προσυμφωνηθεί. Δεν επιτρέπεται η διαμονή τρίτων ατόμων. Σε περίπτωση άφιξης μη αναμενόμενου ατόμου γίνεται προσαύξηση 25% επιπλέον του συμφωνηθέντος ποσού.
  • Ώρα άφιξης / check in 14:00.
  • Ώρα αναχώρησης / check out το αργότερο 12:00 πμ.
  • Αναχώρηση μετά τις 12:00 μμ έως 18:00 χρεώνεται το 50% της βραδιάς.
  • Αναχώρηση μετά τις 18:00 χρεώνεται όλη η βραδιά.
  • Η αναχώρηση νωρίτερα της προγραμματισμένης ημερομηνίας χρεώνεται με το 50% των υπόλοιπων ημερών.
  • Σε περίπτωση ακύρωσης 30 ημέρες και άνω πριν της άφιξης η προκαταβολή επιστρέφεται, ενώ για ακύρωση κάτω των 30 ημερών η προκαταβολή δεν επιστρέφεται.